CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Điều lệ

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI

DOANH NGHIỆP TỈNH LÀO CAI

 

(Ban hành kèm theo Quyết định ..../QĐ-UBND ngày....tháng….. năm 2011)

---

 

Chương

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

            Điều 1. Tên gọi, trụ sở, tư cách pháp nhân và biểu tượng.

            - Tên gọi: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

            - Tên viết bằng tiếng Anh: LaoCai Enterprises Assocciation.

- Trụ sở văn phòng làm việc của Hiệp hội đặt tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

            - Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Ngân hàng, hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội và các quy định của pháp luật.

- Hiệp hội có biểu tượng (logo) riêng.

            Điều 2. Tôn chỉ mục đích.

            Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (dưới đây viết tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của các thành viên, tập hợp các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Các doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp hoạt động theo luật khác, các HTX thành lập theo Luật HTX… có mục đích tập hợp, liên kết, hợp tác hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nhằm phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh - dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên. Đại diện giữ vai trò cầu nối giữa các Doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước trong mọi hoạt động của doanh nghiệp để phản ánh kiến nghị và góp ý kiến cho các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh vì lợi ích của xã hội, của quốc gia và quyền lợi của doanh nghiệp, doanh nhân.

Điều 3. Nguyên tắc và phạm vi hoạt động.

            Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ, công khai, minh bạch và tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Hiệp hội hoạt động theo điều lệ Hiệp hội do Đại hội Hiệp hội thông qua và được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định phê duyệt; tuân thủ pháp luật Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

            Điều 4. Chức năng.

            1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động và trong các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

            2. Tư vấn, phản biện về lĩnh vực kinh tế, pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, làm cầu nối giữa các Hội viên với các cơ quan hữu quan khác nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

            3. Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ hội viên mở rộng sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, hợp tác quốc tế; cung cấp thông tin kinh tế pháp luật, tổ chức đào tạo, tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và tổ chức hội thảo theo quy định của pháp luật.

            Điều 5. Nhiệm vụ.

            1. Tuyên truyền vận động phát triển hội viên, vận động các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức văn hoá kinh doanh.

            2. Xây dựng tổ chức, tập hợp hội viên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong SX – KD – DV và hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế thế giới.

            3. Làm đầu mối liên hệ giữa Hội viên với các cơ quan quản lý, nghiên cứu chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo về quyền lợi hợp pháp và tổ chức giúp đỡ hội viên theo khả năng của Hiệp hội và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Công ước Quốc tế; kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp hội viên với doanh nghiệp khác trong và ngoài nước; đại diện tham gia tiếp cận và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho Hiệp hội.

            4. Tập hợp những ý kiến của hội viên để phản ánh kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp Lào Cai.

            5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thức về quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên; cung cấp thông tin kinh tế, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động SX-KD-DV của các DN.Tiến hành các hoạt động hỗ trợ xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín doanh nghiệp, doanh nhân và các sản phẩm hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp Lào Cai theo quy định của pháp luật. Tổ chức diễn đàn hội thảo, hội chợ, triển lãm, quảng bá và các hoạt động xúc tiến khác nhằm giúp doanh nghiệp phát triển SX-KD-DV.

            6. Tham gia hoà giải các tranh chấp giữa hội viên với nhau, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh đúng pháp luật.

            Điều 6. Quyền hạn.

            1. Tham gia ý kiến vào các văn bản về xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; kiến nghị với tỉnh trong các chương trình, dự án đầu tư SX-KD-DV, giải quyết việc làm, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại; đào tạo phát triển nguồn nhân lực do Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

 

            2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

            3. Được khen thưởng các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động và thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.

            4. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ theo đúng các quy định của pháp luật. Trên cơ sở tập hợp, liên kết hợp tác các doanh nghiệp là Hội viên của Hiệp hội, nhằm tạo nguồn tài chính phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hiệp hội.

 

Chương III

HỘI VIÊN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 

            Điều 7. Tiêu chuẩn Hội viên.

Mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập và được Thường trực của ban Chấp hành Hiệp hội chấp nhận hoặc mời gia nhập đều có thể trở thành Hội viên của Hiệp hội.

            Điều 8. Hiệp hội có ba loại hội viên.

            Hội viên chính thức, hội viên danh dự và hội viên liên kết.

            - Hội viên chính thức: Là các doanh nhân, các doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp hoạt động theo luật khác, các HTX thành lập theo Luật HTX… bao gồm cả các Chi nhánh, các văn phòng Đại diện (trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) đang hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoàn thành tốt các nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi người lao động, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn tham gia được Thường trực của Ban Chấp hành Hiệp hội công nhận đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

            - Hội viên danh dự: Là các tổ chức, cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia, cá nhân có uy tín, có năng lực, nhiệt tình đóng góp xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm hội viên danh dự. Hội viên danh dự không biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội không tham gia ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

            - Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam hoặc có văn phòng đại diện tại Việt nam, đặt chi nhánh tại Lào Cai tán thành Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, tự nguyện viết đơn tham gia và được Thường trực của Ban Chấp hành Hiệp hội công nhận, hội viên liên kết không được biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

            Điều 9. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên.

            1. Quyền lợi:

            a) Được đề đạt nguyện vọng tới Hiệp hội hỗ trợ phát triển và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình, phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

            b) Được cung cấp thông tin phục vụ hoạt động SXKD; được tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do Hiệp hội tổ chức.

`           c) Được giúp đỡ hoặc hỗ trợ tư vấn trong các giao dịch, quan hệ kinh doanh, tư vấn kinh nghiệm kinh doanh hoặc tư vấn pháp luật trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

            d) Được tham dự Đại hội, tham gia thảo luận các nội dung Đại hội được biểu quyết các Nghị quyết của Đại hội, Hội viên chính thức được ứng cử, bầu cử vào BCH Hiệp hội.

            e) Được cấp thẻ hội viên, được biểu dương khen thưởng theo quy định của Hiệp hội và Quy chế khen thưởng của Chính phủ.

            g) Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền lợi như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

            h) Hội viên có quyền xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không muốn là thành viên Hiệp hội.

             2. Nghĩa vụ:

            a) Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, quy chế, nội quy, nghị quyết của Hiệp hội. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

            b) Hội phí, lệ phí gồm:

            - Đóng lệ phí khi gia nhập Hiệp hội.

            - Đóng hội phí hàng năm đầy đủ.

            Hội viên danh dự không phải thực hiện nghĩa vụ này.

            c) Có trách nhiệm bảo vệ danh dự, lợi ích chung của Hiệp hội và toàn thể hội viên, có tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm, chăm lo xây dựng Hiệp hội không ngừng lớn mạnh.

            d) Thực hiện chế độ báo cáo lên cơ quan Thường trực Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

            e) Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

            g) Không nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch trừ khi được Chủ tịch, Ban Chấp hành Hiệp hội phân công.

            Điều 10. Thể thức vào, ra Hội.

            1. Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 7, tán thành Điều lệ Hiệp hội, có đơn tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội thì được xét công nhận là hội viên của Hiệp hội.

            2. Hội viên bị chấm dứt khi xảy ra những trường hợp: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; tự làm đơn xin ra khỏi Hiệp hội. Nếu sau một năm hội viên nào không đóng góp hội phí và các khoản khác theo nghị quyết Hiệp hội thì coi như đã tự nguyện ra khỏi Hiệp hội và bị xoá tên khỏi danh sách hội viên.

            3. Hội viên có những lời nói, việc làm không đúng với Điều lệ Hiệp hội, gây ảnh hưởng xấu tới Hiệp hội thì có thể bị xem xét kỷ luật, mức độ cao nhất là bị xoá tên khỏi Hiệp hội và được Ban Chấp hành Hiệp hội thông báo.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

            Điều 11. Cơ cấu, tổ chức, gồm:

            1. Cơ cấu tổ chức:

            - Đại hội;

            - Ban Chấp hành Hiệp hội;

            - Thường trực Hiệp hội;

            - Ban kiểm tra của Hiệp hội;

            - Các chi hội trực thuộc;

            - Văn phòng, các Ban chuyên môn của Hiệp hội;

            - Các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội như: Trung tâm tư vấn, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ, kinh doanh của Hiệp hội.

            2. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số được thể hiện ở các Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành và quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Thường trực Hiệp hội. Đại hội là cơ quan cao nhất của Hiệp hội. Nghị quyết Đại hội có giá trị pháp lý đối với toàn thể hội viên. Đại hội toàn thể hội viên có:

            2.1 Đại hội nhiệm kỳ: 

            a) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai được tổ chức đại hội 5 năm một lần. Đại hội có nhiệm vụ:

- Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ tới.

- Quyết định thông qua, sửa đổi, bố sung Điều lệ Hiệp hội.

- Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội mới.

- Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng khác vượt quá thẩm quyền nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

b) Hội nghị thường niên:

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị thường niên theo hình thức (sơ kết 6 tháng và tổng kết năm), nhiệm vụ, gồm:

- Đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua, những ưu nhược điểm.

- Phương hướng kế hoạch trong năm tới.

- Báo cáo kết quả, kiểm tra thu, chi tài chính trong năm.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong năm vượt quá thẩm quyền và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

2.2 Đại hội bất thường:

- Đại hội được triệu tập bất thường, khi ít nhất có 2/3 số uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội  hoặc ½ số hội viên đề nghị theo đúng Điều lệ Hiệp hội. Đại hội có nhiệm vụ:

- Giải quyết những vấn đề cấp bách cần thiết tác động trực tiếp đến hoạt động của Hiệp hội và quyền lợi của hội viên.

Các Đại hội hoặc Hội nghị được xem là hợp lệ khi có trên 50% số hội viên tham dự. Nghị quyết Đại hội có giá trị khi được trên 50% số Đại biểu dự họp tán thành. (Nếu không có đủ số hội viên tham dự kỳ họp lần thứ nhất Ban chấp hành sẽ quyết định tiến hành triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị lần 2 sau 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo triệu tập họp). Riêng các vấn đề quan trọng dưới đây thì phải biểu quyết theo 2/3 số đại biểu có mặt.

- Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ.

- Ngừng hoạt động hay giải thể Hiệp hội.

* Việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ hoặc đại hội bất thường của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh.

Điều 12. Ban Chấp hành Hiệp hội.

            Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội và do Đại hội bầu ra. Hình thức bầu cử có thể bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (Theo ý kiến của Đại hội). Số lượng các Uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ 3 tháng 1 lần hoặc bất thường theo yêu cầu của trên 50%  thành viên Ban Chấp hành hoặc theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp hội. Cuộc họp chỉ có giá trị khi trên 50% thành viên có mặt và làm theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Trường hợp có phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

            Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 5 năm, thành viên của Ban Chấp hành  có thể bị miễn nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường, hội nghị thường niên. Trường hợp thành viên Ban Chấp hành nghỉ hưu, bị đình chỉ công tác hoặc lý do khác không thể tiếp tục nhiệm vụ thì hội viên là pháp nhân có thành viên đó được cử người khác thay thế và phải thông báo cho Chủ tịch, Ban Chấp hành trong 30 ngày sau khi xảy ra tình huống trên. Người được cử thay thế chỉ được công nhận là thành viên Ban Chấp hành với sự chấp thuận của ít nhất 2/3 số thành viên Ban Chấp hành. 

            Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành.

            - Tổ chức thực hiện Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội.

            - Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán tài chính, dự toán thu, chi tài chính hàng năm của Hiệp hội trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội. Xét duyệt các mức phí Hiệp hội được thu, quy định hội phí và lệ phí.

            - Quyết nghị về chủ trương thành lập các chi hội và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Quyết định bổ sung Ban Chấp hành, số Uỷ viên bổ sung không quá 1/3 số Uỷ viên do Đại hội bầu ra.

            - Quyết định xin ra nhập các tổ chức trong nước và Quốc tế theo quy định của pháp luật.

            - Bầu và miễn nhiệm Thường trực, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ban Kiểm tra của Hiệp hội. Số lượng uỷ viên Thường trực, Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành quyết định.

            - Giám sát công việc của Thường trực, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

            - Chuẩn bị và thông qua các văn kiện trình trước Đại hội thường kỳ, Hội nghị thường niên, Đại hội bất thường, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Thường trực, Ban kiểm tra, quy chế khen thưởng, kỷ luật, sử dụng và quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội.

            - Triệu tập Đại hội thường kỳ, thường niên, bất thường.

            Điều 14. Thường trực Hiệp hội.

            Thường trực Hiệp hội do BCH bầu ra (Bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín).

Thường trực họp thường kỳ 1 tháng 1 lần.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hiệp hội.

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội, Nghị quyết Ban Chấp hành và các nhiệm vụ khác được giao.

2. Chuẩn bị nội dung hội nghị Chấp hành thường kỳ; Đại hội Hiệp hội, Hội nghị thường niên; báo cáo định kỳ hàng năm hoạt động của Hiệp hội với các cơ quan theo qui định.

3. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp thường kỳ và bất thường của Ban Chấp hành.

4. Đề nghị Ban Chấp hành, Hội đồng TĐKT cấp tỉnh khen thưởng kịp thời các hội viên, các thành viên của Hiệp hội đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào hoạt động của Hiệp hội. Đề nghị Ban chấp hành kiểm điểm, cho ra khỏi Hội khi hội viên không chấp hành các quy định của Hiệp hội.

7. Thường trực Hiệp hội bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, có nhiệm vụ thay mặt Ban chấp hành điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Hiệp hội. Quyền hạn, trách nhiệm của Thường trực theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành.

Điều 16. Ban Kiểm tra.

Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành bầu ra với nhiệm kỳ là 5 năm. Ban Kiểm tra bầu Trưởng ban để điều hành công việc của Ban (Trưởng ban kiểm tra phải được thường trực Hiệp hội chuẩn y). Ban  Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội và Hội viên về thực hiện Điều lệ, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành; kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội báo cáo công tác kiểm tra trước Ban Chấp hành và Đại hội.

Ban  Kiểm tra hoạt động theo quy chế do thường trực thông qua.

Điều 17. Bộ máy giúp việc và đơn vị trực thuộc.

Bộ máy giúp việc của Hiệp hội gồm: Văn phòng Hiệp hội và các Ban chuyên môn được thành lập theo Nghị quyết của Ban Chấp hành. Bộ máy giúp việc hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành quy định được Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định thành lập; nhân sự làm việc trong bộ máy giúp việc do Thường trực Hiệp hội quyết định.

Đơn vị sự nghiệp: Là các đơn vị dịch vụ sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Hiệp hội phát triển; được Chủ tịch Hiệp hội quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội hoặc nghị quyết của Ban chấp hành.

 

Chương VI

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 18. Các nguồn tài sản, tài chính.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai có tài sản và tài chính riêng, hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính. Nguồn thu của Hiệp hội gồm:

- Lệ phí gia nhập Hiệp hội.

- Hội phí hàng năm của hội viên.

- Các khoản hỗ trợ của Nhà nước.

- Các nguồn thu do các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, đóng góp gây quỹ cho Hiệp hội.

- Các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hiệp hội, của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 19. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính.

Tài sản, tài chính của Hiệp hội được quản lý và sử dụng theo quy chế tài chính của Hiệp hội được Ban chấp hành thông qua phù hợp với quy định của Nhà nước. Nguồn chi tài chính được sử dụng vào các mục đích sau:

- Chi cho các hoạt động của Hiệp hội.

- Chi trang bị cơ sở vật chất và công tác văn phòng của Hiệp hội.

- Chi lương và phụ cấp cho cán bộ của Hiệp hội.

- Các khoản chi khác phục vụ cho Lợi ích của Hiệp hội và Hội viên theo quy chế tài chính của Hiệp hội.

 

Chương VI

CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ

            Điều 20. Thẩm quyền.

            Việc chia tách, sáp nhập, giải thể Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai do Đại hội quyết định và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

            Điều 21. Tự giải thể.

            Hiệp hội tự giải thể trong các trường hợp:

- Theo đề nghị của quá 2/3 tổng số hội viên chính thức.

            - Ban lãnh đạo Hiệp hội có trách nhiệm gửi đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đề nghị giải thể Hiệp hội và các văn bản khác theo quy định của pháp luật.

            Điều 22. Bị giải thể.

            Hiệp hội bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

            - Hiệp hội không hoạt động theo quy định của Điều lệ.

- Khi có Nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban lãnh đạo Hiệp hội không chấp hành.

- Hoạt động của Hiệp hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 23. Giải quyết tài chính, tài sản.

Hiệp hội tự giải thể, bị giải thể thì tài sản của Hiệp hội được giải quyết như sau:

- Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, nhà nước hỗ trợ mà Hiệp hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của Hiệp hội mà Hiệp hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi Hiệp hội giải thể thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do Đại hội quyết định theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

- Khi Hiệp hội được hợp nhất thành Hội mới hoặc sáp nhập vào Hội khác thì mọi tài sản, tài chính của Hiệp hội, mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Hiệp hội được thực hiện bàn giao theo quy định của pháp luật.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 24. Khen thưởng.

Hiệp hội có quyền khen thưởng Hội viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra và cán bộ nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào việc xây dựng, phát triển của Hiệp hội và sự phát triển kinh tế của tỉnh và của đất nước được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng.

Điều 25. Kỷ luật.

Hội viên, Uỷ viên Ban Chấp hành và cán bộ nhân viên của Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ hai lần liền kề không có lý do chính đáng, không đóng góp hội phí 01 năm sẽ tuỳ thuộc mức độ mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách hội viên.

 

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 26. Điều lệ này gồm 8 chương, 27 điều đã được Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2010 - 2015 thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2011 và có hiệu lực kể từ khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai chuẩn y.

Điều 27. Chỉ có Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội./.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 5
Số lượt truy cập: 186926

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai