CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Các quy chế của hiệp hội

                                              QUY CHẾ LÀM VIỆC

Ban kiểm tra Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I,

nhiệm kỳ 2011-2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-HHDN, ngày   /7/2011)

 


 

       Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM TRA

 

Điều 1. Chức năng của Ban Kiểm tra.

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai là cơ quan trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, do Đại hội bầu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động về công tác Kiểm tra của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

2. Ban Kiểm tra Hiệp hội hoạt động theo Quy chế và Điều lệ của Hiệp hội chịu sự lãnh đạo và quản lý của Hiệp hội.

3. Giữa hai kỳ Đại hội, khi thấy cần thiết, Ban Kiểm tra Hiệp hội có quyền bổ sung thêm một số uỷ viên, nhưng số lượng uỷ viên được bổ sung không quá 2/3 ( hai phần ba) tổng số uỷ viên đã được Đại hội bầu.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra.

1. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

2. Kiểm tra các hoạt động của Hiệp hội, các cơ quan trực thuộc Hiệp hội và Hội viên kể cả Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, nhiệm vụ của Hiệp hội.

3. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

Điều 3. Quyền hạn của Ban Kiểm tra.

1. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác toàn khoá, hàng năm, hàng quý của Ban Kiểm tra.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra.

3. Giải quyết các đơn, thư khiếu nại tố cáo đối với các tổ chức và cá nhân theo quy định của phát luật.

4. Không xem xét giải quyết những đơn, thư tố cáo dấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những đơn thư khiếu nại tố cáo có tên nhưng đã được xem xét kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm chứng cứ mới.

5. Đề nghị thường trực Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội kỷ luật đối với hội viên, cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn của Hiệp hội, uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội.

6. Triển khai, tổ chức công bố các quyết định, kết luận thông báo của Ban chấp hành, thường trực Hiệp hội về việc thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỷ luật hội viên.

7. Tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Hiệp hội.

8. Uỷ viên của Ban kiểm tra được quyền dự các cuộc họp của Ban chấp hành hiệp hội.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ UỶ VIÊN BAN KIỂM TRA

 

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng ban kiểm tra Hiệp hội.

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệp hội, Ban chấp hành, Ban thường trực Hiệp hội về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật của Hiệp hội.

2. Chủ trì các hội nghị của Ban kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ quyền kiểm tra do Điều lệ quy định, điều hành các hoạt động của Ban kiểm tra; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra.

3. Phối hợp với các các cơ quan chức năng của Hiệp hội chuẩn bị nhân sự, Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội khoá mới.

4. Thay mặt Ban kiểm tra Hiệp hội ký các văn bản của Ban kiểm tra theo thẩm quyền.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Trưởng ban kiểm tra Hiệp hội.

Tham mưu giúp Trưởng ban điều hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giải quyết các công việc của Ban kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban kiểm tra giao. Điều hành công việc của Ban kiểm tra khi Trưởng ban đi vắng.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ viên Ban kiểm tra Hiệp hội.

1. Được Trưởng ban kiểm tra phân công theo dõi phụ trách một số lĩnh vực, nắm tình hình về công tác kiểm tra của Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Ban kiểm tra về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban kiểm tra phân công; tham gia các cuộc kiểm tra của Ban kiểm tra và của Hiệp hội thành lập.

 

Chương III

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 7. Nguyên tắc, chế độ làm việc.

1.  Nguyên tắc chế độ làm việc của Ban kiểm tra Hiệp hội làm việc theo chế độ độc lập dưới sự lãnh đạo của Hiệp hội. Tập thể Ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Ban Kiểm tra Hiệp hội sử dụng con dấu của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

3. Chế độ làm việc của Ban kiểm tra Hiệp hội, Ban kiểm tra họp định kỳ 6 tháng 1 lần họp bất thường khi cần. Định kỳ tổ chức sơ kết và tổng kết hàng năm. Cuối nhiệm kỳ xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động trình Đại hội.

Điều 8. Mối quan hệ công tác.

1. Phối hợp với các ban chuyên môn của Hiệp hội, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm tra của Hiệp hội.

2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban chấp hành, thường trực Hiệp hội để thực hiện tốt công tác lãnh đạo về kiểm tra của Hiệp hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Quy chế này được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2011-2015; các thành viên của Hiệp hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phải được Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua mới có hiệu lực./.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                       Hoàng Minh Tuấn  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                           QUY CHẾ
Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2011-2015
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HHDN, ngày   /7/2011)

 


 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai có tài sản và tài chính riêng, hoạt động theo chế độ tự chủ. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Tài chính, tài sản của Hiệp hội được quản lý và sử dụng theo quy chế tài chính của Hiệp hội, được Ban chấp hành thông qua phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

 

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 3. Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

1. Ban chấp hành Hiệp hội uỷ quyền cho Thường trực Hiệp hội, trực tiếp là Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp Hội.

            2. Chủ tịch Hiệp hội là Chủ tài khoản của Hiệp hội.

3. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền theo quy chế làm việc của Ban chấp hành và quy chế này.

Điều 4. Tài chính, tài sản của Hiệp hội.

1. Tài chính của Hiệp hội, gồm các nguồn thu:

1.1 Lệ phí gia nhập Hiệp hội.

1.2 Hội phí hàng năm của hội viên.

1.3 Các khoản hỗ trợ của Nhà nước.

1.4 Các nguồn thu do cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ đóng góp gây quỹ cho Hiệp hội.

1.5 Các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hiệp hội, của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

1.6 Các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Tài sản của Hiệp hội:

2.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà nước giao và mua sắm.

2.2 Những tài sản khác do thuê, mượn, cho, tặng…

Điều 5. Khoản chi.

Các khoản chi của Hiệp hội gồm các khoản sau:

            1. Chi mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Hiệp hội.

            2. Chi thuê nhà (nếu có) điện, nước, báo, điện thoại bàn, máy Pax, Intenets, văn phòng phẩm, sửa chữa các thiết bị.

            3. Chi trả tiền lương cho cán bộ chuyên trách. (theo hợp đồng lao động)

            4. Chi chè, nước phục vụ cho Hội nghị.

            5. Chi đối ngoại

            6. Chi thăm hỏi hội viên ốm đau, việc hiếu, hỷ (có quy định của Thường trực Hiệp hội).

            7. Chi Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội (có dự toán riêng).

            8. Chi phí đào tạo huấn luyện.

            9. Chi đóng góp, ủng hộ, từ thiện theo quy định của Tỉnh.

            10. Các khoản chi khác.

            Hàng năm Ban chấp hành xây dựng kế hoạch tài chính và giao cho Thường trực Hiệp hội tổ chức điều hành và thực hiện các các hoạt động tài chính của Hiệp hội; hoạt động tài chính của Hiệp hội phải mở sổ sách theo dõi và thực hiện thanh quyết toán theo quy định chung. Ban chấp hành giao cho Thường trực quyết định mức chi tiếp khách, hiếu, hỷ và đối ngoại của Hiệp hội.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Điều 6. Thường trực Hiệp hội căn cứ vào Quy chế này xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm báo cáo Ban chấp hành và tổ chức thực hiện kế hoạch được Ban chấp hành thông qua.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tịch Hiệp hội.

1. Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm trước thường trực Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội và hội viên về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

2. Ký các khoản thu, chi theo quy định.

 

 

Điều 8. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội.

1. Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội về nhiệm vụ được giao.

2. Được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền ký các khoản thu, chi thường xuyên của Hiệp hội.

Điều 9. Văn phòng Hiệp hội.

1. Văn phòng Hiệp hội là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, thường trực hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm về sử dụng tài chính của Hiệp hội, đảm bảo cho các hoạt động của Hiệp hội.

3. Được Chủ tịch Hiệp hội giao trực tiếp quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của Hiệp hội.

4. Định kỳ báo cáo tài chính với Thường trực, Ban chấp hành và hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực.

1. Quy chế này được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2011-2015; các thành viên của Hiệp hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phải được Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua mới có hiệu lực./      

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

 

CHỦ TỊCH

 

  

 

 

                                       Hoàng Minh Tuấn 

WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 6
Số lượt truy cập: 186935

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai