CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
QUY CHẾ

Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2011-2015

 


 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HHDN, ngày   /7/2011)

 
 
 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai có tài sản và tài chính riêng, hoạt động theo chế độ tự chủ. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Tài chính, tài sản của Hiệp hội được quản lý và sử dụng theo quy chế tài chính của Hiệp hội, được Ban chấp hành thông qua phù hợp với quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

 

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

 

Điều 3. Quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

1. Ban chấp hành Hiệp hội uỷ quyền cho Thường trực Hiệp hội, trực tiếp là Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp Hội.

          2. Chủ tịch Hiệp hội là Chủ tài khoản của Hiệp hội.

3. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền theo quy chế làm việc của Ban chấp hành và quy chế này.

Điều 4. Tài chính, tài sản của Hiệp hội.

1. Tài chính của Hiệp hội, gồm các nguồn thu:

1.1 Lệ phí gia nhập Hiệp hội.

1.2 Hội phí hàng năm của hội viên.

1.3 Các khoản hỗ trợ của Nhà nước.

1.4 Các nguồn thu do cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ đóng góp gây quỹ cho Hiệp hội.

1.5 Các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hiệp hội, của các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

1.6 Các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Tài sản của Hiệp hội:

2.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị được Nhà nước giao và mua sắm.

2.2 Những tài sản khác do thuê, mượn, cho, tặng…

Điều 5. Khoản chi.

Các khoản chi của Hiệp hội gồm các khoản sau:

          1. Chi mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng Hiệp hội.

          2. Chi thuê nhà (nếu có) điện, nước, báo, điện thoại bàn, máy Pax, Intenets, văn phòng phẩm, sửa chữa các thiết bị.

          3. Chi trả tiền lương cho cán bộ chuyên trách. (theo hợp đồng lao động)

          4. Chi chè, nước phục vụ cho Hội nghị.

          5. Chi đối ngoại

          6. Chi thăm hỏi hội viên ốm đau, việc hiếu, hỷ (có quy định của Thường trực Hiệp hội).

          7. Chi Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội (có dự toán riêng).

          8. Chi phí đào tạo huấn luyện.

          9. Chi đóng góp, ủng hộ, từ thiện theo quy định của Tỉnh.

          10. Các khoản chi khác.

          Hàng năm Ban chấp hành xây dựng kế hoạch tài chính và giao cho Thường trực Hiệp hội tổ chức điều hành và thực hiện các các hoạt động tài chính của Hiệp hội; hoạt động tài chính của Hiệp hội phải mở sổ sách theo dõi và thực hiện thanh quyết toán theo quy định chung. Ban chấp hành giao cho Thường trực quyết định mức chi tiếp khách, hiếu, hỷ và đối ngoại của Hiệp hội.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Điều 6. Thường trực Hiệp hội căn cứ vào Quy chế này xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm báo cáo Ban chấp hành và tổ chức thực hiện kế hoạch được Ban chấp hành thông qua.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tịch Hiệp hội.

1. Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm trước thường trực Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội và hội viên về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

2. Ký các khoản thu, chi theo quy định.

 

 

Điều 8. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội.

1. Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội về nhiệm vụ được giao.

2. Được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền ký các khoản thu, chi thường xuyên của Hiệp hội.

Điều 9. Văn phòng Hiệp hội.

1. Văn phòng Hiệp hội là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, thường trực hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm về sử dụng tài chính của Hiệp hội, đảm bảo cho các hoạt động của Hiệp hội.

3. Được Chủ tịch Hiệp hội giao trực tiếp quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của Hiệp hội.

4. Định kỳ báo cáo tài chính với Thường trực, Ban chấp hành và hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực.

1. Quy chế này được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2011-2015; các thành viên của Hiệp hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phải được Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua mới có hiệu lực./         

 

 

   TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoàng Minh Tuấn   

Ngày cập nhật: 08/03/2012 Số lần đọc: 2659
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 4
Số lượt truy cập: 186932

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai