CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP LÀO CAI
Chi tiết
Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I,

nhiệm kỳ 2011-2015

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I,

 nhiệm kỳ 2011-2015

 
 
 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-HHDN, ngày 15 /7/2011)

 

Chương I

                                  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Ban chấp hành Hiệp hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất do Đại hội bầu để lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

Điều 2. Ban chấp hành Hiệp hội hoạt động chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Giữa hai kỳ Đại hội, khi thấy cần thiết, Ban chấp hành Hiệp hội có quyền bổ sung thêm một số uỷ viên, nhưng số lượng uỷ viên được bổ sung không quá 1/3 (một phần ba) tổng số uỷ viên đã được Đại hội bầu.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, THƯỜNG THỰC VÀ BAN KIỂM TRA

Điều 4. Ban chấp hành Hiệp hội có chức năng nhiệm vụ.

1. Nghiên cứu và đề ra những nhiệm vụ và biện pháp cần thiết để thực hiện Nghị quyết Đại hội, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc về thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội.

2. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Tỉnh đến các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội; giúp đỡ các doanh nghiệp hiểu đúng và tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.

3. Tập hợp, đoàn kết, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên. Tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác và giao lưu với các Hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước nhằm xây dựng và phát triển Hiệp hội tỉnh Lào Cai.

4. Phối hợp với các Sở, ngành địa phương tổ chức các hoạt động đối thoại, xem xét những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp; chuẩn bị những thông tin, kiến nghị gửi tới các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác.

5. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội. Giám sát các hoạt động của Thường trực Hiệp hội, các cơ quan đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

6. Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của Hiệp hội, xét duyệt và tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Hiệp hội.

7. Quyết định cơ cấu tổ chức của Hiệp hội; thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan của Hiệp hội.

8. Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Ban chấp hành. Đề nghị Hiệp hội bầu, miễn nhiệm Ban kiểm tra của Hiệp hội.

9. Quyết định mời các tổ chức, cá nhân tham gia các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Hiệp hội.

10. Phát động và tổ chức phong trào thi đua của Hiệp hội; giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại của Hội viên; thực hiện nhiệm vụ khen thưởng, kỷ luật Hội viên theo quy định của Pháp luật.

11. Thảo luật và quyết định những vấn đề khác theo thẩm quyền của Ban chấp hành do Thường trực trình.

Điều 5. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

1. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các kỳ họp của Ban chấp hành. Trong trường hợp không trực tiếp dự họp phải báo cáo Chủ tịch Hiệp hội. Nếu vắng 3 lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì Ban chấp hành xem xét tư cách Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội.

2. Có trách nhiệm tham gia và tích cực ủng hộ các hoạt động của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lào Cai.

3. Chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh kịp thời với Chủ tịch, thường trực Hiệp hội và Ban chấp hành về những vấn đề liên quan đến Hiệp hội, những kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề, địa phương mình hoạt động.

4. Tích cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành, đặc biệt là các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

 

Điều 6. Chế độ sinh hoạt, hội họp của Ban chấp hành Hiệp hội.

 

1. Ban chấp hành Hiệp hội họp 6 tháng một lần, họp bất thường, đột xuất khi cần thiết do Thường trực Hiệp hội quyết định.

2. Các quyết định của Ban chấp hành được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt và số đó phải trên 1/2 ( một phần hai) số uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội.

Trong trường hợp số biểu quyết (giơ tay hoặc bằng phiếu) ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội. Riêng việc triệu tập Đại hội bất thường phải có sự nhất trí của ít nhất 2/3 ( hai phần ba) số uỷ viên Ban chấp hành.

3. Ban chấp hành căn cứ Điều lệ và Nghị quyết Đại hội, quy định quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành.

 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hiệp hội.

 

1. Thường trực Hiệp hội do Ban chấp hành bầu gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Thường trực Hiệp hội cử đồng chí Chủ tịch và 01 đồng chí Phó Chủ tịch làm công tác Thường trực của Hiệp hội, có nhiệm vụ trực tiếp điều hành công việc thường xuyên, cụ thể và giải quyết các công việc hàng ngày của Hiệp hội. Thường trực Hiệp hội đề xuất với Ban chấp hành về việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia Ban chuyên môn, các tổ chức do Hiệp hội thành lập.

2. Thường trực Hiệp hội xét duyệt và kết nạp Hội viên mới; đề xuất với Ban chấp hành xem xét tư cách Hội viên, nếu Hội viên vi phạm Điều lệ Hiệp hội. Thường trực Hiệp hội đề xuất với Ban chấp hành về việc mời các tổ chức, cá nhân tham gia Ban chuyên môn, các tổ chức do Hiệp hội thành lập.

3. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp.

3.1 Họp Ban chấp hành do thường trực chuẩn bị nội dung và phân công nhiệm vụ các uỷ viên.

3.2 Chủ tịch Hiệp hội là người chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội, khi Chủ tịch vắng uỷ quyền cho 1 Phó Chủ tịch chủ trì.

3.3 Thư ký kỳ họp: Các kỳ họp cử cán bộ Văn phòng làm thư ký. Sau khi kết thúc các kỳ họp có thông báo kết quả hoặc Nghị quyết kỳ họp gửi đến các thành viên Ban chấp hành và Hội viên của Hiệp hội.

4. Thường trực Hiệp hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành; Thường trực Hiệp hội lãnh đạo Văn phòng Hiệp hội.

5. Định kỳ thường trực Hiệp hội làm việc với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng của UBND tỉnh để phản ánh tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của các Hội viên và Hiệp hội nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn xây dựng môi trường lành mạnh trong sản xuất kinh doanh.

6. Thường trực hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chấp hành Hiệp hội uỷ nhiệm.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội.

1. Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Hiệp hội, là người lãnh đạo điều hành chung mọi hoạt động của Hiệp hội.

2. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội phân công.

3. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội, được Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền thay mặt Chủ tịch Thường trực để giải quyết những công việc thường xuyên, hàng ngày của Hiệp hội.

Điều 9. Văn phòng Hiệp hội.

1. Văn phòng Hiệp hội có nhiệm vụ trực tiếp giúp việc cho Chủ tịch, thường trực Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội, điều phối hoạt động của cơ quan chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, được Chủ tịch và Thường trực Hiệp hội phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể.

2. Định kỳ xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo quy định.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Hiệu lực.

 

1. Quy chế này được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2011-2015; các thành viên của Hiệp hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phải được Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai biểu quyết thông qua mới có hiệu lực./.

 

 

   TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoàng Minh Tuấn   

 

Ngày cập nhật: 08/03/2012 Số lần đọc: 1534
Các tin khác cùng loại
WEB CỦA CÁC HỘI VIÊN
Công ty TNHH Hoa Phong
Công ty cổ phần nam tiến lào cai
SÀN GIAO DỊCH LÀO CAI
VNPT LÀO CAI
CÔNG TY TNHH THỊNH PHÚ
Thống kê truy cập
Số người Online: 4
Số lượt truy cập: 186956

Số chuyên mục tin: 8

Tổng số tin đã đăng: 111


DANH CHO QUẢNG CÁO
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai
Căn hộ Scenia Bay - Chủ đầu tư Nam Tiến Lào Cai